Video

Phòng Khoa Học và Hợp Tác Quốc Tế

a. Chức năng
  • Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, xây dựng kế họach đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo sau đại học. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Phân Viện theo đúng quy định của pháp luật.
  • Công tác hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
b. Nhiệm vụ
  •  Công tác quản lý nghiên cứu khoa học: Giúp Lãnh đạo Phân Viện xây dựng định hướng, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước; Giúp lãnh đạo Phân Viện quản lý, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch khoa học, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao; Quản lý thư viện, thông tin khoa học, xuất bản và các sản phẩm khoa học của Phân Viện;
  • Công tác hợp tác quốc tế: Xây dựng và theo dõi các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển;

c. Nhân sự

 

STT

Họ và Tên

Học hàm/Học vị

Chức vụ

1

Đoàn Vĩnh

Thạc sỹ

Trưởng phòng

 2

Hoàng Thị Xuân Nguyên 

Kỹ sư

Phó phòng

 3

Nguyễn Thanh Vân Thạc sỹ Nghiên cứu viên

4

Đinh Quốc Anh Kỹ sư Nhân viên
 

 

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  8
 Tất cả:  1869565
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD