Video

Phòng Tổ Chức Hành Chính

a. Chức năng

Phòng Tổ chức, Hành chính là phòng nghiệp vụ trực thuộc Phân Viện có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Phân Viện trong công tác Tổ chức, cán bộ; quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Phân Viện theo đúng quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ

- Giúp Lãnh đạo Phân Viện xây dựng kế hoạch hành chính, tổ chức cán bộ, đào tạo và sử dụng cán bộ;

- Giúp lãnh đạo Phân Viện quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực; quản lý công tác xây dựng cơ bản, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ và thực hiện các quy định của địa phương nơi công tác;

- Xây dựng nội quy cơ quan, quy chế nội bộ và các quy chế khác theo đúng hướng dẫn và quy định của Pháp luật;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao cho Phân Viện và các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trực thuộc Phân Viện theo đúng quy định của Pháp luật và Quy chế nội bộ đã ban hành; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

c. Nhân sự

 

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

1

 Đồng Sỹ Hùng

Thạc sỹ

Trưởng phòng

2

 Nguyễn Thị Lệ Hằng

Thạc sỹ

Phó Trưởng phòng

3

 Nguyễn Thị Nhi

Cử nhân

Chuyên viên

 4  

 Đỗ Lan Anh

Cử nhân

Chuyên viên

 

 

Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1845786
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD